UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2023

18/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021
của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp
lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Văn bản số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 255/KH- UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 32/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của UBND các huyện, thành phố năm 2023; Quyết định số 1570/QĐ- UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Tường; Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 07/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Tường;
Căn cứ Công văn số 1452/SGDĐT-TCCB-CTTT ngà 31/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên của UBND huyện Lập Thạch, Bình Xuyên, Vĩnh Tường; Công văn số 1377/SNV- CCVC ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng giáo viên của UBND huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Lập Thạch;
UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm bổ sung viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, am hiểu chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng giáo viên phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và đúng cơ cấu, chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Công tác tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch,
khách quan, đúng quy định pháp luật hiện hành.
II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu, cụ thể:
a) Giáo viên Mầm non hạng III – Mã số: V07.02.26: 30 chỉ tiêu
b) Giáo viên Tiểu học hạng III – Mã số: V.07.03.29: 77 chỉ tiêu, trong đó:
– Giáo viên Văn hóa: 53 chỉ tiêu;
– Giáo viên Tiếng Anh: 09 chỉ tiêu;
– Giáo viên Tin học: 04 chỉ tiêu;
– Giáo viên Âm nhạc: 04 chỉ tiêu;
– Giáo viên Thể dục: 07 chỉ tiêu.
c) Giáo viên Trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.32: 25 chỉ tiêu, trong đó:
– Giáo viên Toán: 05 chỉ tiêu;
– Giáo viên Ngữ văn: 08 chỉ tiêu;
– Giáo viên Lịch sử: 06 chỉ tiêu;
– Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu;
– Giáo viên Hóa học: 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng kèm theo)
3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;
– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng tại biểu kèm theo Kế hoạch này.
Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021 đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông (theo Văn bản số 389/ NGCBQLGD-CSNGCB ngày 06/5/2022 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Các trường hợp dự tuyển thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh nếu trúng tuyển thì được hưởng chính sách thu hút người có tài năng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh.
Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; Chứng chỉ C tương đương với chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Tin học: Chứng chỉ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ
ngày 10/8/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/8/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng lực Lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ;
– 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển vào phần nơi nhận.
b) Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường (địa chỉ: Khu phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3839.149).
2. Hồ sơ tuyển dụng
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (kèm theo Bản gốc để đối chiếu) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).
– Văn bản xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
(Hồ sơ tuyển dụng đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ)
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Hồ sơ viên chức
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1. Vòng 1: Xét hồ sơ dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
Kết quả vòng 1 được xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đạt thì người dự tuyển được dự thi tiếp vòng 2
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm thi: 100 điểm.
V. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm tuyển dụng.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm
ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG
1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a) Vị trí giáo viên mầm non: Thời gian tập sự 09 tháng.
b) Vị trí giáo viên tiểu học: Thời gian tập sự 12 tháng.
c) Vị trí giáo viên trung học cơ sở: Thời gian tập sự 12 tháng.
2. Chế độ tuyển dụng
a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.
b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, UBND huyện căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường tại địa chỉ: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ ngày 18/9/2023.
2. Tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/10/2023 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. (Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).
– Địa chỉ tiếp nhận: Khu phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3839.149).
3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Giám sát kỳ thi: Chậm nhất ngày 19/10/2023.
4. Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2; Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 2 trên Cổng giao tiếp điện tử huyện (không tổ chức hướng dẫn ôn thi), niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện và thông báo cho thí sinh không đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo địa chỉ đã đăng ký: Chậm nhất ngày 24/10/2023.
5. Tổ chức thi vòng 2: Từ ngày 04/11/2023 đến ngày 05/11/2023.
6. Tổ chức chấm thi: Chậm nhất ngày 10/11/2023 hoàn thành việc chấm thi vòng 2.
7. Công bố kết quả thi vòng 2: ngày 13/11/2023
8. Nhận đơn phúc khảo vòng 2: Từ ngày 13/11/2023 đến hết 16h30 ngày
27/11/2023 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường.
9. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo vòng 2: Chậm nhất đến ngày 29/11/2023 (nếu có).
10. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả
tuyển dụng và thông trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường tại địa chỉ: https://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/ và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký: Từ ngày 30/11/2023 đến ngày 04/12/2023.
11. Thu hồ sơ tuyển dụng, kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 02/01/2024
12. Trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển: Từ ngày
10/01/2024.
13. Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển theo quy định: Từ ngày 01/02/2024.
(Tùy theo tình hình thực tế, thời gian từng bước có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp).
VIII. LỆ PHÍ THI TUYỂN
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
1. Lệ phí thi tuyển: Dưới 100 thí sinh là 500.000đồng/thí sinh; Từ 100 đến dưới 500 thí sinh là 400.000đ/thí sinh; Từ 500 thí sinh trở lên là 300.000đ/thí sinh.
(Lệ phí thi tuyển do các thí sinh nộp trực tiếp tại địa điểm làm thủ tục dự thi trước khi thi tuyển)
2. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
– Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình tuyển dụng và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch này đảm bảo việc xét tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.
– Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát. Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban, Tổ giúp việc.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế
hoạch, số lượng, cơ cấu, điều kiện, thời gian thi tuyển, công khai mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển; tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ viên chức của thí sinh trúng tuyển.
– Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển trình UBND huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán theo quy định.
– Phối hợp với Phòng Nội vụ kịp thời xin ý kiến UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.
– Tham mưu ban hành quyết định tuyển dụng viên chức, chịu trách nhiệm tham mưu phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.
– Chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng tuyển dụng.
2. Phòng Nội vụ:
– Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.
– Phối hợp với Phòng GD&ĐT trong các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của UBND huyện.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ đề xuất của Hội đồng tuyển dụng giáo viên, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.
4. Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện: Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác tuyển dụng trên địa bàn huyện theo quy định.
6. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: Tuyên truyền, đăng tải các văn bản triển khai của UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.
7. Công an huyện: Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn trong kỳ thi.
8. Trung tâm Y tế huyện
Phối hợp đảm bảo công tác Y tế trong quá trình tổ chức thi tuyển.
9. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh trực tiếp về cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng GD&ĐT, điện thoại 02113.839.149) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký

Nguồn tin: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn