UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long năm 2022

26/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 342 /KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 01

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng

– Có bằng tốt nghiệp đại học quân sự cơ sở trở lên; Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

3.  Thời gian phát hành và thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2022: Phát hành phiếu đăng ký dự tuyển.

Ngày 14/4/2022: Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Lập.

Thông tin chi tiết theo Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

4.  Ủy ban nhân dân huyện giao

Phòng Nội vụ niêm yết Thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện và tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Long.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền xây dựng tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện và phát trên Đài truyền thanh huyện để các thí sinh biết và đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm

Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: yenlap.phutho.gov.vn