pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2023

Giá: 180,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Bắc Giang năm 2023 bao gồm 913 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

– Luật số 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức; Luật số 52/2019/QH14 Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Phần Cán bộ, công chức).

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chính phủ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

>>> Có thể bạn quan tâm:

600 câu hỏi trắc nghiệm có ĐÁP ÁN môn Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2023