pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Lạng Sơn 2023

Giá: 160,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Lạng Sơn 2023 gồm 1032 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi bao gồm những nội dung sau:

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Cán bộ, công chức.

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (trừ các mẫu văn bản kèm theo)

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: