word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Quảng Trị năm 2023

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Quảng Trị 2023 bao gồm 1661 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013: Chương I, Chương IX.
– Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hợp nhất theo Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương III, Chương VI, Chương VII.
– Luật Cán bộ, công chức (hợp nhất theo Văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội).
– Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Quy định về công tác văn thư (trừ phụ lục).
– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
– Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: