Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp năm 2022

30/05/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 02/3/2022 và Kế hoạch số 32/KH-SKHĐT ngày 22/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022;
Căn cứ Công văn số 305/SNV-CCVC ngày 07/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 và Công văn số 687/SNV-CCVC ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022:
Tổng số viên chức cần tuyển dụng: 05 người.`
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Điều kiện chung:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có bằng chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các yêu cầu văn bằng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (không phân biệt loại hình đào tạo của Trường Công lập, ngoài công lập) đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
b) Điều kiện cụ thể đối với thí sinh dự tuyển ở vị trí việc làm:
– Vị trí Phụ trách lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp (02 vị trí); yêu cầu phải tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kinh tế; Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Báo chí; Công nghệ truyền thông; Luật Kinh tế; Ngôn ngữ Anh (trường hợp người có trình độ sau đại học đúng với các chuyên ngành nêu trên được đăng ký dự tuyển).
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (trình độ A2 hoặc chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học trình độ A, B) theo quy định hiện hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vẫn được đăng ký dự tuyển; sau khi trúng tuyển sẽ được cơ quan tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch trước khi bổ nhiệm vào ngạch).
– Vị trí Phụ trách Xúc tiến đầu tư (02 vị trí); yêu cầu phải tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kinh tế; Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Báo chí; Công nghệ truyền thông; Luật Kinh tế; Ngôn ngữ Anh (trường hợp người có trình độ sau đại học đúng với các chuyên ngành nêu trên được đăng ký dự tuyển).
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (trình độ A2 hoặc chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học trình độ A, B) theo quy định hiện hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vẫn được đăng ký dự tuyển; sau khi trúng tuyển sẽ được cơ quan tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch trước khi bổ nhiệm vào ngạch).
– Vị trí Phụ trách Kế toán (01 vị trí); yêu cầu phải tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán (trường hợp người có trình độ sau đại học đúng với các chuyên ngành nêu trên được đăng ký dự tuyển).
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (trình độ A2 hoặc chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học trình độ A, B) theo quy định hiện hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch kế toán viên (trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch kế toán viên vẫn được đăng ký dự tuyển; sau khi trúng tuyển sẽ được cơ quan tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch trước khi bổ nhiệm vào ngạch).
c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đăng ký dự tuyển:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển Mẫu số 01 ban hành kèm thèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Mẫu đăng ký dự tuyển được đính kèm theo Thông báo này và đăng tải trên website: https://skhdt.travinh.gov.vn.
b) Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021 (trong giờ hành chính).
c) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh (Số 89, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.862.289).
4. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập:
a) Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7, 8/2022; Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
b) Địa điểm xét tuyển: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh (Số 89, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.862.289)
c) Tài liệu ôn tập: Được niêm yết tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh và thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ https://skhdt.travinh.gov.vn.
5. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
a) Hình thức: Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.
b) Nội dung: Thực hiện 02 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:
* Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký thông qua việc kiểm tra, sát hạch nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2: Phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút;
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2).
6. Các trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
a) Đối trượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm, ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
8. Thông báo kết quả xét tuyển:
– Chậm nhất là 05 ngày sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu dăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Đối với các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin điện tử của Sở. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại: 02943. 862289 để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: skhdt.travinh.gov.vn