UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

20/04/2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau:

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

>>>>>Xem thêm: UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020