word-the-cao

34 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi viên chức Y tế – Trung tâm Kiểm nghiệm

Giá: 20,000

Tài liệu có định dạng file DOC (Word) bao gồm 34 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm về các nội dung sau:

– Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội khóa XI ban hành.

– Quy định “Đạo đức hành nghề dược” ban hành kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 09/8/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Dược.

– Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.