word-the-cao

40 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức môn Kiến thức chung

Giá: 30,000

Tài liệu gồm 40 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức môn Kiến thức chung

Tham khảo tài liệu:

CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Câu 1. Anh/chị cho biết theo Hiến pháp năm 2013: Quốc hội là gì? Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 2. Anh/chị cho biết Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013?

Câu 3. Anh/chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013?

Câu 4. Anh/chị cho biết theo Hiến pháp năm 2013: Chính phủ là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định như thế nào?

Câu 5. Anh/chị cho biết Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 6. Anh/chị cho biết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?

Câu 7. Anh/chị cho biết Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 8. Anh/chị cho biết Những nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 9. Anh/chị hãy nêu khái niệm Thể thức văn bản, Kỹ thuật trình bày văn bản được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ? Soạn thảo 01 Quyết định hành chính cá biệt?

Câu 10. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?