pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức (bác sỹ) tỉnh Nam Định năm 2023

Giá: 120,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức (bác sỹ) tỉnh Nam Định năm 2023 bao gồm 426 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: