word-the-cao

440 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Hành chính

Giá: 100,000

Bộ câu hỏi có định dạng file là DOCX (Word) bao gồm 440 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Hành chính

Một số câu hỏi của tài liệu:

STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4
1 Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,áp dụng đối với cơ

quan nào sau đây?

Ban dân tộc miền núi Thanh tra tỉnh Sở Văn hóa Thông tin cả 3 đáp án trên đều sai
 

2

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực trợ giúp pháp lý?  

Thanh tra tỉnh

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý

 

Sở Tư pháp

 

Hội Luật gia

 

3

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

 

Sở Tài chính

 

Cục Thuế

 

Kho bạc nhà nước tỉnh

 

Ngân hàng nhà nước

 

4

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về Báo chí; xuất bản; bưu chính?  

Sở Bưu chính viễn thông

 

Sở Thông tin, truyền thông

 

Hội nhà báo

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

5

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về viễn thông; tần số vô tuyến điện?  

Sở Bưu chính viễn thông

 

Sở Thông tin, truyền thông

 

Sở Thông tin và truyền thông

 

cả 3 đáp án trên đều sai

 

6

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với các

cơ quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau đây?

 

Các chi cục và tương đương

 

Các sở và cơ quan ngang sở

 

cục và tương đương

 

cả 3 đáp án trên đều đúng

 

7

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở các tỉnh thành phố không quá bao nhiêu (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh)  

2

 

3

 

4

 

5

 

8

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hà Nội là không quá bao

nhiêu?

 

2

 

3

 

4

 

5

 

9

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hồ chí Minh là không quá

bao nhiêu?

 

2

 

3

 

4

 

5

 

10

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước?  

Văn phòng UBND tỉnh

 

Sở Nội vụ

 

Cục Văn thư lưu trữ

 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh