word-the-cao

474 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành KIỂM LÂM

Giá: 120,000

Bộ tài liệu có định dạng file DOCX (WORD) bao gồm 474 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành KIỂM LÂM.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM

 

STT

 

Câu hỏi

 

Tr lời

1

 

Tr lời

2

 

Tr lời

3

 

Tr lời

4

 

 

1

 

Luật bảo vệ và phát triển rừng hiện hành được ban hành năm nào?

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2

 

Luật Bảo  vệ và phát triển  rừng năm  2004 phạm vi điều chỉnh những lĩnh vực nào là đúng và đầy đủ nhất?

 

Tổ chức quản lý, bảo vệ, phát

triển và sử dụng rừng

 

Quản lý rừng, bảo vệ rừng,

phát riển rừng, sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng

 

Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ

và phát triển rừng

 

Quản lý rừng, bảo vệ rừng,

quyền và nghĩa vụ của Kiểm

lâm

 

3

 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định điều chỉnh những lĩnh vực nào?

 

Quản lý rừng, bảo vệ rừng

 

Phát triển rừng, sử dụng rừng

 

Quyền và nghĩa vụ của chủ

rừng

 

Cả 3 đáp án trên

 

4

 

Theo Luật  Bảo  vệ và phát  triển rừng năm 2004, rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng nào sau đây?

 

Sản xuất

 

Phòng hộ

 

Đặc dụng

 

Cả 3 đáp án trên

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Theo Luật  Bảo  vệ và phát  triển rừng năm 2004, rừng được hiểu như thế nào?

 

 

 

Rừng là một hệ sinh thái, bao

gồm quần thể thực vật rừng trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của

tán rừng từ 0,1 trở lên

 

 

 

Rừng là một hệ sinh thái, bao gồm quần thể thực vật rừng và

động vật rừng, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật

đặc trưng là thành phần chính

có độ che phủ của tán rừng từ

0,1 trở lên

 

Rừng là một hệ sinh thái, bao

gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả đều sai

 

6

Thông    tư    số             07/2015/TT-BNV             ngày

11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định Mã số ngạch công chức Kiểm lâm nào sau đây là đúng?

 

10225

 

10226

 

10228

 

Cả 3 trả lời đều đúng

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Tr lời

1

 

Tr lời

2

 

Tr lời

3

 

Tr lời

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Khái niệm nào chỉ chính xác nhất về chủ rừng nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004?

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân được Nhà

nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng, cho thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản

xuất là rừng trồng; nhận chuyển nhượng rừng từ chủ

rừng khác

 

 

 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng, cho thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; nhận chuyển nhượng

rừng từ chủ rừng khác

 

 

 

 

Công ty, lâm trường được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng,

giao đất để trồng rừng, cho thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản

xuất là rừng trồng; nhận chuyển nhượng rừng từ chủ

rừng khác

 

 

 

 

 

 

Lâm trường, hộ gia đình, cá

nhân được Nhà nước giao

rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng

 

 

 

8

 

Thông    tư    số    07/2015/TT-BNV      ngày

11/12/2015  của  Bộ  Nội  vụ  quy định  chức danh,  mã  số  ngạch,  tiêu  chuẩn  nghiệp  vụ chuyên  môn  các  ngạch  công  chức  chuyên ngành nào ?

 

 

Nông nghiệp và phát triển

nông thôn

 

 

 

Quản lý thị trường

 

 

 

Xây dựng

 

 

 

Hành chính

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Khái niệm nào là đúng nhất về quyền sử dụng rừng nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004?

 

Quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng; được cho thuê quyền sử dụng rừng thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ

và phát triển rừng và pháp luật dân sự

 

 

 

Quyền của chủ rừng được khai

thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng; được cho thuê, cho tặng quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp

luật

 

 

 

Quyền của chủ rừng được khai

thác công dụng, hưởng hoa

lợi, lợi tức từ rừng; được chuyển nhượng quyền sử dụng

rừng theo quy định của pháp

luật

 

 

 

 

 

 

Tất cả đều sai

 

 

 

10

 

Theo  Luật  bảo  vệ  và  phát  triển  rừng  năm 2004, độ che phủ của tán rừng được biểu thị bằng tỷ lệ  giữa diện tích đất rừng bị tán cây rừng che bóng và diện tích nào sau đây?

 

 

 

Diện tích đất trống

 

 

 

Diện tích đất rừng

 

 

 

Diện tích đất trống và cây bụi

 

 

 

Tất cả đều sai