An Giang

 1. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng v ...
  location
  Date
  12/02/2019
 2. Trung tâm tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/01/2019
 3. Nhu cầu tuyển dụng 55 viên chức ...
  location
  Date
  16/01/2019
 4. Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 20 ...
  location
  Date
  14/11/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 9. Văn phòng UBNDtỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 617 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 11. UBND tỉnh An Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/11/2018
 12. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  29/10/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2018
 16. UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 18. UBND huyện Thoại Sơn, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2018 là 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 20. Trung tâm Tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/10/2018
1 / 512345