Trang chủ

An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2019 là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 3. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2019
 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  12/07/2019
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp nhận bổ sung giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 7. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2019
 8. Cục Thống kê An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 9. Nhu cầu tuyển dụn:g 55 viên chức ...
  location
  Date
  04/04/2019
 10. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng v ...
  location
  Date
  12/02/2019
 11. Trung tâm tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/01/2019
 12. Nhu cầu tuyển dụng 55 viên chức ...
  location
  Date
  16/01/2019
 13. Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 20 ...
  location
  Date
  14/11/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 19. Văn phòng UBNDtỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 617 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 21. UBND tỉnh An Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/11/2018
1 / 6123456