Trang chủ

An Giang

 1. Cục Thống kê An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 2. Nhu cầu tuyển dụn:g 55 viên chức ...
  location
  Date
  04/04/2019
 3. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng v ...
  location
  Date
  12/02/2019
 4. Trung tâm tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/01/2019
 5. Nhu cầu tuyển dụng 55 viên chức ...
  location
  Date
  16/01/2019
 6. Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 20 ...
  location
  Date
  14/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Văn phòng UBNDtỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 617 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2018
 14. UBND tỉnh An Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/11/2018
 15. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  29/10/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2018
 20. UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 22. UBND huyện Thoại Sơn, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
1 / 512345