Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2023
 2. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2023
 3. UBND huyện Đức Linh, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2023
 5. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 6. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức nhà nước năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 9. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2023
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2023
 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 12. chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2023
 13. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2023
 15. UBND huyện Phú Quý, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023 ...
  location
  Date
  06/07/2023
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2023
 17. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2023
 18. UBND TX. La Gi, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2023
 19. Sở Xây dựng Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2023
 20. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2023
 21. Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 24. Sở GD và ĐT tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 30. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
1 / 6123456