Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 5. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trực thuộc TTYT tuyến huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 9. UBND thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 10. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 11. Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2.911 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 15. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 19. Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 20. UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 21. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2020
 23. Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 25. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế tuyến huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 26. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
 30. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020