Sóc Trăng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã ...
  location
  Date
  19/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2022
 9. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 15. Báo Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2021
 16. UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 17. TT Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 18. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thông báo điều chỉnh thời gian nhận phiếu dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 20. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 22. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 23. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 24. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 28. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 ...
  location
  Date
  09/03/2021
1 / 3123