Tin nổi bật

Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2021
 2. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 3. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 4. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 6. UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 11. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 12. VP Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 15. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 18. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 19. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 20. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 23. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 24. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2020
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 27. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 28. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 29. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 30. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
1 / 3123