Cà Mau

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    07/12/2022
  2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
    location
    Date
    28/10/2022
  4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    29/09/2022
  5. Bảo tàng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
    location
    Date
    14/07/2022
  6. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
    location
    Date
    13/07/2022
  7. UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
    location
    Date
    23/06/2022
  8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    22/04/2022
  9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 299 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    20/04/2022
  10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    06/04/2022
  11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    05/04/2022
  12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    16/03/2022
  13. TT Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
    location
    Date
    09/03/2022
  14. Trung tâm Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
    location
    Date
    12/01/2022
  15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    29/11/2021
  16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    15/11/2021
  17. BQL dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
    location
    Date
    15/11/2021
  18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    07/10/2021
  19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
    location
    Date
    19/07/2021
  20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    16/07/2021
  21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    12/05/2021
  22. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
  23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  24. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
    location
    Date
    01/03/2021
  25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    20/01/2021
  26. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
    location
    Date
    13/01/2021
  27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    31/12/2020
  28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    31/12/2020
  29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    19/12/2020
  30. BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
    location
    Date
    11/11/2020
1 / 3123