Tin nổi bật

Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2023
 7. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 8. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 19. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 21. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 28. VKSND tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 30. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
1 / 3123