Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: dự kiến 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 4. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 6. Tỉnh ủy Lai Châu tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2023
 7. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2023
 8. Văn phòng HĐND-UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng lao động hợp đồng nam 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2023
 9. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2023
 12. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2023
 13. Số lượng viên chức cần tuyển: 23 người ...
  location
  Date
  01/07/2023
 14. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2023
 15. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2023
 23. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 24. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 26. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
1 / 3123