Lai Châu

 1. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2023
 4. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2023
 5. Số lượng viên chức cần tuyển: 23 người ...
  location
  Date
  01/07/2023
 6. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2023
 7. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2023
 15. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 16. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 18. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2022
 20. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 25. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 27. UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 29. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2022
1 / 3123