Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2022
 4. UBND xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 6. UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2022
 7. UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 8. Thị ủy Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng Thị ủy năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 11. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1656 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 13. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2022
 14. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 17. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 19. UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 24. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 30. Ban QLDA và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc - Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2022
1 / 512345