Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2023
 7. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 8. chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 11. BVĐK tỉnh Sơn La bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2023
 15. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2023
 16. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 19. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
1 / 6123456