An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 4. Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực TP. Châu Đốc, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2022
 5. Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử , trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022, như sa ...
  location
  Date
  20/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 8. Ban Điều hành bến xe - tàu Tân Châu, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 520 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2022
 13. Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  19/05/2022
 14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2022, cụ thể như sau:  ...
  location
  Date
  11/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 7 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2021
 18. UBND tỉnh An Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
 22. Ban điều hành Bến xe - tàu huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 26. UBND huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 29. TT Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 30. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
1 / 6123456