Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 9. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 10. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 11. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 388 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 25. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng cộng tác viên, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2023
 27. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 29. BQL Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2023
1 / 512345