Đồng Tháp

 1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 2. Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/03/2020
 3. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/02/2020
 4. Chỉ tiêu cần tuyển: 57 viên chức ...
  location
  Date
  04/02/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/11/2019
 10. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 70 viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 13. BQL Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/10/2019
 14. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 16. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 18. Nhu cầu tuyển dụng là 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 19. Tổng cộng tuyển dụng có 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
1 / 6123456