Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 4. Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2023
 8. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 20. chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2023
 21. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2023
 23. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2023
 27. Trung tâm Quản lý cửa khẩu, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
1 / 41234