Tin nổi bật

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 10. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 12. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 15. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 16. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2022
 17. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2022
 18. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  24/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 25. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 443 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 27. BTC huyện ủy Thái Thụy tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 29. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 30. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
1 / 3123