Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 3. TT Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2023
 4. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 10. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 21. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 23. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 26. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 27. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2022
 28. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2022
 29. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
1 / 3123