Vĩnh Long

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2023
 6. Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2023
 7. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2023
 9. UBND TP. Vĩnh Long tuyển dụng công chức phường năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức loại D, như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2023
 14. Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2023
 15. UBND TP. Vĩnh Long tuyển dụng công chức phường năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2023
 17. UBND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu (Trình độ tiến sĩ: Không giới hạn) ...
  location
  Date
  10/02/2023
 19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 22. UBND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2022
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 25. UBND huyện Trà Ôn, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2022
 26. Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2022
 28. Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2022
 29. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 30. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
1 / 3123