Tuyên Quang

 1. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 5. Chỉ tiêu tiếp nhận: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2021
 6. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 7. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 8. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 9. Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 10. Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 11. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 12. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 13. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo thời gian thu hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 14. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 16. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2020
 18. Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 20. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  06/10/2020
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2020
 23. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 24. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 342 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2020
 26. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 27. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 28. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 29. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 30. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
1 / 6123456