Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2024
 3. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 4. Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2024
 5. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng lãnh đạo, quản lý năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2024
 6. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2024
 7. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2024
 8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tuyển dụng công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2024
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2024
 10. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2024
 11. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2024
 13. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2024
 14. Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm, Tuyên Quang tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2024
 15. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2023
 17. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2023
 18. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2023
 19. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 20. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 21. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 22. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 23. Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 24. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 25. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 26. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 28. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 29. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 30. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023