Tuyên Quang

 1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 3. Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 4. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 5. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 6. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 8. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 9. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 10. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2023
 15. chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2023
 18. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2023
 19. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 21. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 22. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 23. chỉ tiêu tuyển dụng: 205 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2023
 24. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2023
 25. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang tuyển tụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2023
 26. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT tiếp nhận công chức, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2023
 27. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2023
 30. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023