Phú Thọ

 1. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 02) ...
  location
  Date
  09/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 6. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 7. UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 8. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng Công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  14/05/2022
 13. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 14. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 15. UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 16. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  23/03/2022
 17. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2022
 18. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 19. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 26. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
1 / 41234