Trang chủ

Ninh Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  22/06/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  22/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 9. Nguồn tin: cucphuongtourism.com ...
  location
  Date
  28/06/2016
 10. ...
  location
  Date
  27/06/2016
 11. ...
  location
  Date
  03/06/2015
 12. ...
  location
  Date
  18/03/2015
 13. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
 14. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ ...
  location
  Date
  02/10/2014
 15. – Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ...
  location
  Date
  15/09/2014
1 / 212