Ninh Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức và lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2022
 4. Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 8. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 9. UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 21. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 22. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2020
 23. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
2 / 3123