*Toàn quốc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 601 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 198 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 543 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1634 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 637 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 740 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2.024 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 533 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 533 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 418 công chức ...
  location
  Date
  09/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2021
 19. Kho bạc Nhà nước thông báo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.751 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 579 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 192 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 413 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2021
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 4271 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020