Bắc Kạn

 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn ...
  location
  Date
  17/05/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 4. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/03/2019
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 6. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý ...
  location
  Date
  18/02/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2018
 15. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 21. UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 công chức ...
  location
  Date
  02/01/2018
1 / 3123