Trang chủ

Bắc Kạn

 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn ...
  location
  Date
  17/05/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 4. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/03/2019
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 6. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý ...
  location
  Date
  18/02/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2018
 14. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 20. UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 công chức ...
  location
  Date
  02/01/2018
1 / 3123