Bắc Kạn

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  29/12/2022
 2. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2022
 4. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 6. UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 7. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2022
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2022
 9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 10. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2022
 12. Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2022
 14. Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2022
 15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2022
 16. UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 17. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm ...
  location
  Date
  22/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2022
 19. Trường Cao đẳng Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 23. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 24. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 25. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2022
 26. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 27. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 28. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2022
 29. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn bổ sung chuyên ngành tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
3 / 6123456