Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019

30/11/2019

Thực hiện Quyết định số 1551/QĐ-TCMT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 17 chỉ tiêu viên chức năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Điều kiện chung

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng.

– Có lý lịch rõ ràng, mẫu khai lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú.

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

II. Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

– Nội dung phỏng vấn:

+ Các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

+ Các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng, vị trí việc làm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi tuyển dụng

1

Quan trắc môi trường

05

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Sinh học (Sinh thái học); Môi trường (Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường).

– Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

– Có khả năng xử lý tình huống; hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc tự động.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2

Phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường

03

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Môi trường (Công nghệ môi trường); Công nghệ thông tin.

– Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong quan trắc môi trường.

– Nắm được điều kiện tự nhiên, xã hôi, đặc điểm tài nguyên và môi trường, thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ và quan trắc trong và ngoài nước.

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý và đánh giá số liệu.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3

Tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo quan trắc môi trường

03

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Môi trường (Khoa học Công nghệ môi trường; Công nghệ môi trường).

– Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
   4

Phân tích, thí nghiệm môi trường

04

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Hóa học (Hóa hữu cơ); Môi trường (Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường); Sinh học (Công nghệ sinh học).

– Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường.

– Có khả năng quản lý nhóm, xử lý tình huống.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

5

Kế toán

01

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Am hiểu về Luật ngân sách, Thuế, Luật Kế toán, công tác tài chính – kê toán của đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

6

Quản trí – Hành chính

01

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:

Môi trường (Khoa học môi trường); Điện tử (Điện – Điện tử); Công nghệ thông tin.

– Có hiểu biết về các thiết bị, vật tư, dụng cụ trong quan trắc, phân tích môi trường.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

IV. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao Giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật… theo quy định). Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

– Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT–BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hoặc hợp đồng lao động (bản phô tô).

– 02 phòng bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo hồ sơ dự tuyển) vào một vị trí việc làm tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 29 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

– Địa chỉ: Trụ sở Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Tầng 4, Văn Phòng, 154 Trần Văn Trà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng – Điện thoại: 02363.783.666.

Ghi chú: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện.

V. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển: Kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2020.

2. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn