1. Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 2. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 3. Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 9. UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tân Thịnh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2023
 11. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 17. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 18. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 19. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 20. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 21. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 23. UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu6 ...
  location
  Date
  11/01/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 28. UBND huyện Nam Sách, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 29. Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 30. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023