1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 4. Nhà xuất bản HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng Biên tập viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 6. UBND huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 8. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 9. TT Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  02/06/2021
 10. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 11. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 12. BQL cơ sở vật chất Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 13. TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 15. TT Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 18. TT giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 19. TT Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 20. TT Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 21. TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 22. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 23. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 24. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 29. TT Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021