1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 4. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2022
 5. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 6. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và CN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 8. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 12. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 17. UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 18. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
  location
  Date
  23/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 21. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  23/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 386 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 30. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2022