1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 6. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 14. Ban Nội chính Trung ương tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn ...
  location
  Date
  26/09/2022
 20. UBND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non năm học 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 25. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 28. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên Tháng 10/2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 29. Trung tâm Mô phỏng và dự báo Kinh tế – Xã hội – Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022