UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017

22/03/2017

UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 (hai) chức danh: Văn phòng Đảng ủy và Quản lý Nhà Văn hóa.

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Trình tự, thủ tục và các nội dung có liên quan đến việc xét tuyển: Thực hiện theo Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74857377&doc=ubndhuynthpmingthpphduytkhochtuyndngngihotngkhngchuyntrchthtrnmannm2017-170411030504&type=d]

Nguồn tin: dongthap.gov.vn