Lạng Sơn

 1. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử ...
  location
  Date
  15/08/2014
 2. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc tổ chức thi ...
  location
  Date
  08/08/2014
 3. 1. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ c ...
  location
  Date
  31/07/2014
 4. Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ  Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1 ...
  location
  Date
  31/07/2014
 5. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  25/06/2014
 6.         Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;         Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức v ...
  location
  Date
  17/06/2014
 7. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghĩ định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011  của Chính phủ về công chức xã, phường, t ...
  location
  Date
  10/06/2014
 8. Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 03/6/2014 của UBND huyện, về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 114/H ...
  location
  Date
  09/06/2014
 9. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Date
  09/06/2014
 10. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 25/UB- ...
  location
  Date
  05/06/2014
 11.         Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử ...
  location
  Date
  02/06/2014
 12. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  28/05/2014
 13. Thực hiện Kế hoạch số 46 /KH-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014, UBND huyện Trà ...
  location
  Date
  25/05/2014
 14. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công ...
  location
  Date
  09/05/2014
 15. UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   537  /SNV- CCVC Lạng Sơn, ngà ...
  location
  Date
  13/07/2013
5 / 512345