Bệnh viện Bình Dân, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

09/06/2018

Bệnh viện Bình Dân, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 và Định hướng phát triển của Bệnh viện Bình Dân trong thời gian tới, Bệnh viện dự kiến số vị trí cần tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) là 65 người, được cụ thể theo từng vị trí như sau:

Số TT Vị trí viên chức cần tuyển dụng  

Mã ngạch

Số lượng cần

tuyển

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 23
2 Dược sĩ hạng III V.08.08.22 02
3 Dược sĩ hạng IV V.08.08.23 01
4 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 09
5 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 26
6 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 01
7 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 03
Tổng cộng: 65

II.  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN; HỒ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

+ Trình độ từ đại học:

Ngoại ngữ: bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

+ Trình độ từ trung cấp:

Ngoại ngữ: bậc 1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

2. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c. Bản sao các loại: giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại Bệnh viện có hợp đồng lao động dài hạn; có phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển phải được Giám đốc Bệnh viện nhận xét, đánh giá cuối năm hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển; bổ sung thêm bản photo hợp đồng lao động lần đầu và lần cuối, sổ Bảo hiểm xã hội.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Người đứng đầu đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức theo quy định có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. HÌNH THỨC; NỘI DUNG; THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng viên chức:

Căn cứ khoản 1, Điều 3 Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016, việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Bệnh viện được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Nội dung xét tuyển:

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012, nội dung xét tuyển viên chức:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sách hạch thông qua việc tổ chức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Kiến thức chung: Quyền và nghĩa vụ của viên chức; trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

Cách tính điểm:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn:

Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ tham gia phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

3. Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng từ 01/6/2018 đến 02/7/2018. (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ) tại phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Bình Dân

Thời gian dự kiến xét tuyển viên chức vào tháng 07 năm 2018 (sẽ có thông báo ngày giờ cụ thể đến các ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển đạt chuẩn theo quy định).

Địa điểm xét tuyển: tại trụ sở Bệnh viện Bình Dân, số 371 đường Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Lệ phí tuyển viên chức: Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016, phí dự tuyển viên chức là 400.000đ/thí sinh/một lần dự tuyển.

Nguồn tin: bvbinhdan.com.vn