Khoa Thủy Sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

08/01/2020

Khoa Thủy Sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:

Khoa Thủy Sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Nguồn tin: vnua.edu.vn