UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019

30/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 (Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019).

Tổng cộng có 64 chỉ tiêu tuyển dụng công chức, trong đó, các sở, ban, ngành: 35 chỉ tiêu, UBND các huyện, thành phố: 25 chỉ tiêu, các Hội có tính chất đặc thù: 04 chỉ tiêu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức thực hiện niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo quy định, hướng dẫn việc tiếp nhận Phiếu đăng ký, tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển, báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019.

*** Chi tiết Quyết định tuyển dụng như sau:

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Lộc Bình

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Phòng Nội vụ Quản lý Văn thư – Lưu trữ Tổ chức triển khai và ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về công tác văn thư, lưu trữ; Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ, đánh giá và kiến nghị xử lý; Xây dựng Kế hoạch, quy chế công tác văn thư; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, quy chế công tác văn thư, lưu trữ từng đơn vị; Báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác văn thư lưu trữ 1 01.003 Đại học Lưu trữ;
Văn thư – Lưu trữ
ƯDCNTTCB B2
2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên phụ trách công tác Quản lý giao thông vận tải Tham mưu giúp về công tác quản lý giao thông trên địa bàn huyện: Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn;  Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh… 1 01.003 Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 2

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Bắc Sơn

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Phòng Tư pháp Kế toán Kiểm tra, tham mưu lãnh đạo các hoạt động tài chính; thực hiện nghiệp vụ tài chính kế toán; thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao 1 06.031 Đại học Kế toán ƯDCNTTCB B1
Tổng số: 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Cao Lộc

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên Quản lý xây dựng Tham gia thực hiện các công tác về xây dựng cơ bản; phát triển đô thị; quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải 1 01. 003 Đại học Xây dựng;
Giao thông
ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Tràng Định

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Theo dõi xây dựng nông thôn mới Xây dựng kế hoạch chương trình, tổng hợp, theo dõi báo cáo tình hình nông thôn mới 1 01.003 Đại học  Nông lâm kết hợp;
Trồng trọt
ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Bình Gia

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Phòng Tài chính – Kế hoạch Chuyên viên phụ trách Quản lý Tài chính – Ngân sách Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Tổ chức phiên và nhập dữ liệu vào hệ thống tabmis 1 01.003 Đại học Kế toán doanh nghiệp;
Kế toán đơn vị sự nghiệp;
Tài chính – ngân hàng;
Quản lý tài chính
ƯDCNTTCB B2
2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên phụ trách lĩnh vực xây dựng Tham mưu lĩnh vực xây dựng, xây dựng kế hoạch, quy hoạch về xây dựng và phát triển đô thị; kiến trúc quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị 1 01.003 Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng ƯDCNTTCB B2
3 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc Chuyên viên Tham mưu giúp việc công tác kiểm tra; Tiếp công dân, tổng hợp, theo dõi, báo cáo giải quyết đơn thư, khiếu nại, xử lý đơn, công tác trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, dạy nghề 1 01.003 Đại học Luật ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 3

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND huyện Đình Lập

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Thanh tra huyện Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
1 01.003 Đại học Luật hành chính; Luật kinh tế;
Quản lý đất đai
ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 của UBND thành phố Lạng Sơn

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số ngạch công chức Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
1 Hội Đông y Chuyên viên Tham mưu, giúp việc các hoạt động của công tác Hội 1 01.003 Đại học Bác sĩ Y học cổ truyền;
Bác sĩ đa khoa;
Dược sĩ
ƯDCNTTCB B2
Tổng số: 1

Nguồn tin: vanphong.langson.gov.vn