Sơn La

 1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2017
 6. Tổng số viên chức cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2017
 7. UBND huyện Sông Mã, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 9. Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 09.01.2017 của Ban Tổ chức tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viê ...
  location
  Date
  25/03/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2017
 11. UBND huyện Vân Hồ, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2016
 19. UBND huyện Vân Hồ, Sơn La thông báo tuyển dụng công chức xã dành cho hệ cử tuyển năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2016
 21. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2016 (Đối với đối tượng cử tuyển) như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2016
 22. UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La thông báo việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016
 23. Viện KSND tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  20/09/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 25. ...
  location
  Date
  18/05/2016
 26. **Tệp đính kèm: Quyết định phê duyệt + Kế hoạch tuyển dụng + Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/05/2016
 27. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số ...
  location
  Date
  14/04/2016
 28. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số ...
  location
  Date
  14/04/2016
 29. ...
  location
  Date
  04/04/2016
 30. Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng đối ...
  location
  Date
  21/03/2016
1 / 212