Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2017
 2. UBND huyện Vân Hồ, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
6 / 6123456