1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 2. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng giảng viên tiếng Nhật năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 6. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 7. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 8. UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 14. Công đoàn Y tế Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 17. Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2022
 18. Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 25. UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường học năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2022
 26. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022