word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022

Giá: 220,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022” bao gồm 1833 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (Các chương I, II, III)

3. Luật 47/2019/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

5. Luật số 52/2019/QH14của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

6. Luật số 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Các chương I, II, III, IX, X, XIII)

7. Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Các chương I, II, IV, V)

8. Nghị định 154/2020/NĐ-CPsửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Các điều 1,2)

9. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 số 36/2018/QH14 (Các chương I, II, III, IX, X)

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

11. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư

13. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

14. Nghị quyết số 76/NQ-CPngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức: hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022