Kiểm toán nhà nước tuyển dụng công chức năm 2020

06/02/2020

Ngày 5/2/2020, Kiểm toán nhà nước ban hành Thông báo số 125/TB-KTNN về việc tổ chức tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020.

Theo Thông báo, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 50 chỉ tiêu, trong đó:

– Vụ Tổ chức cán bộ tuyển dụng: 02 chỉ tiêu Quản trị nhân lực, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng

– Vụ Hợp tác quốc tế tuyển dụng: 03 chỉ tiêu Ngoại ngữ, Quan hệ quốc tế

– Vụ Tổng hợp tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Kế toán

– Văn phòng Đảng Đoàn thể tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Tài chính ngân hàng

– Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Kế toán

– Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II tuyển dụng: 03 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, kinh tế và 02 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

– Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Khoa học môi trường

– Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV tuyển dụng: 02 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng và 03 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

– Kiểm toán nhà nước khu vực III tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán; 01 chỉ tiêu Kỹ sư Kinh tế xây dựng

– Kiểm toán nhà nước khu vực VI tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính và 01 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

– Kiểm toán nhà nước khu vực VII tuyển dụng: 07 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính và 05 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

– Kiểm toán nhà nước khu vực VIII tuyển dụng 02 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính; 02 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi và 01 chỉ tiêu Công nghệ thông tin

– Kiểm toán nhà nước khu vực X tuyển dụng: 02 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính và 01 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

– Kiểm toán nhà nước khu vực XII tuyển dụng: 02 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính; 01 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi; 01 chỉ tiêu Công nghệ thông tin

– Kiểm toán nhà nước khu vực XIII tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Kế toán, kiểm toán, tài chính và 02 chỉ tiêu Kỹ sư giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

Việc tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020 sẽ được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển; Nội dung ôn thi, thời gian, địa điểm thi; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự thi xem thông tin chi tiết tại Thông báo sau đây:

Kiểm toán nhà nước tuyển dụng công chức năm 2020

***Tệp đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sav.gov.vn