Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

08/10/2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.hoabinh.gov.vn