Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018

05/12/2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn số 1242/HD/SNV ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 952/QĐ-SNV ngày 07/11/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam và đủ từ 18 tuổi trở lên.
– Có Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
– Có lý lịch rõ ràng
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm (vị trí địa chính viên hạng III theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV)
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
2. Số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng
– Số lượng viên chức tuyển dụng: 06 người.
– Vị trí và chức danh nghề nghiệp tuyển dụng: Địa chính viên hạng III, mã số V.06.01.02. Cụ thể
+ Văn phòng quản lý đất đai tỉnh: 02 địa chính viên hạng III
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mộc Châu: 01 địa chính viên hạng III.
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Châu: 01 địa chính viên hạng III.
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mường La: 01 địa chính viên hạng III.
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quỳnh Nhai: 01 viên chức địa chính viên hạng III.
Yêu cầu trình độ đào tạo theo chức danh nghề nghiệp: Theo quy định tại Thông tư 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ.
3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
3.1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV);
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí cần tuyến (vị trí địa chính viên hạng III theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 25/12/2018.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn la (Toà nhà VNPT, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La).
Điện thoại liên hệ: 0212.3799888.
Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển.
4. Hình thức tuyển dụng
Thông qua hình thức xét tuyển viên chức theo quy định.

Nguồn tin: sotnmt.sonla.gov.vn